ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นนายเรือ พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๔ จำนวน ๓๕ นาย

Release Date : 21-09-2022 16:05:56
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นนายเรือ พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๔ จำนวน ๓๕ นาย

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นนายเรือ พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๔ จำนวน ๓๕ นาย ณ หอประชุมนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ได้ดำเนินการให้การอบรมแก่นายทหารนักเรียนทั้งภาคทฤษฎี และการฝึกภาคสนาม เพื่อให้มีความรู้ในวิชาการของทหารนาวิกโยธิน สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหน่วยระดับกองร้อย และเป็นฝ่ายอำนวยการของหน่วยระดับกองพันได้ โดยดำเนินการอบรมในวิชาหลัก ได้แก่ วิชายุทธวิธี วิชาฝ่ายอำนวยการ วิชาการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก รวมทั้งวิชาสัมพันธ์กับวิชาหลักต่างๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ทักษะ และเจตนคติให้มีอุดมการณ์ความเป็นทหารอาชีพ มีภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม จริธรรม และจัดให้มีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ ใช้ได้เมื่อสำเร็จการอบรมไปแล้ว

การฝึกภาคสนาม เป็นการนำทฤษฎีหลักการที่เรียนในห้องเรียนมาฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปต่อยอดการฝึกตามวงรอบเมื่อกลับไปปฏิบัติงาน ณ หน่วยต้นสังกัดได้ ประกอบด้วย การฝึกยิงอาวุธประจำกายและอาวุธประจำหน่วยด้วยกระสุนจริง ฝึกภาคสนามทางยุทธวิธี และการฝึกแสวงข้อตกลงใจทางทหาร ยุทธวิธีการรบทางบก โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาอบรม จำนวน ๒๔ สัปดาห์