นาวาเอก สุรเชษฎ์ ถาวรขจรศิริ

 • นาวาเอก สุรเชษฎ์ ถาวรขจรศิริ

 • รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 26 กันยายน 2507
 • สมรส
 • ณฐวรางคณ์ ถาวรขจรศิริ
 • -
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - นย.ทั่วไป

  - ชั้นนายพัน เหล่า ร.

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - ปริญญาโท การจัดการสาธารณะ

  - วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) หลักสูตรหลักประจำ

  ตำแหน่ง

  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผช.นยก.พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ธง.ผบ.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๒ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.

  - นยก.พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.

  - หน.ต่อต้านการข่าวกรอง ขว.นย.

  - หน.ฝยก.บก.พล.นย.

  - ผบ.พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ประจำ นย. และ รรก.ผบ.พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.  อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - ประจำ นย.และ รรก.หน.ฝยก.บก.พล.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - ประจำ นย.และ รรก.ผบ.กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - ผบ.กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - ผอ.กปศ.ยศ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผอ.ขว.นย.

  - เสธ.ศฝ.นย.

  - รอง ผอ.สกข.ขว.ทร.

  - รอง เสธ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ