พลเรือตรี บัณฑิต สุนทรธนวัจน์

 • พลเรือตรี บัณฑิต สุนทรธนวัจน์

 • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 31 ตุลาคม 2504
 • สมรส
 • อรทัย สุนทรธนวัจน์
 • 2 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - ชั้นนายร้อย เหล่า ป.

  - ชั้นนายพัน เหล่า ป.

  - ไมโครคอมพิวเตอร์ทั่วไป

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - เสนาธิการทหารบก

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  -  เสนาธิการทหาร

  -วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)  วิทยาลัยการทัพเรือ

  ตำแหน่ง

  - นอย.ตอนอำนวยการยิง ร้อย.ปบค.๒ พัน.ปบค.๑ กรม ป.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปบค.๑ พัน.ปบค.๑ กรม ป.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปบค.๑ พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.

  - ผช.นยก.พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.

  - นยก.กรม ป.พล.นย.

  - หน.ส่งกำลังบำรุง บก.ศฝ.นย.

  - เสธ.กรม ป.พล.นย.

  - ผบ.พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.

  - หน.ฝกบ.บก.พล.นย.

  - รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - ประจำ นย.และ รรก.หน.ฝกบ.บก.พล.นย.

  - รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - รอง ผอ.สกข.ขว.ทร.

  - เสธ.ศฝ.นย.

  - รอง เสธ.นย.

  - เสธ.ยศ.ทร.

  - เสธ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - ราชองครักษ์เวร

  - ตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๔