การอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุม งบประมาณ ๒๕๖๐
------------
เมื่อ ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐
ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ ดำเนินการอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุม งบประมาณ ๒๕๖๐ ฅ
ณ กองบังคับการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
Back to home page
1
5
6
8
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
loading