คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ได้มอบเกียรติบัตร แหล่งเรียนรู้สาธารณะ ให้กับพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน

Release Date : 14-01-2020 19:44:22
คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ได้มอบเกียรติบัตร แหล่งเรียนรู้สาธารณะ ให้กับพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน

“ เกียรติบัตรแหล่งเรียนรู้สาธารณะ “

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ได้มอบเกียรติบัตร แหล่งเรียนรู้สาธารณะ ให้กับพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ว่าเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้สาธารณะสำคัญที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนในพื้นที่

โดยที่ผ่านมาพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ได้รวบรวมประวัติศาสตร์ของนาวิกโยธินตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงปัจจุบัน ประวัติการรบในสมรภูมิต่างๆ การแสดงวิวัฒนาการอาวุธยุทโธปกรณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และรวบรวมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระกรณียกิจของพระบรมพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทหารนาวิกโยธิน ทั้งนี้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ และเยี่ยมชนพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธินตลอดมา และขอขอบคุณสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ที่ได้มอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ได้เป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะกับประชาชนต่อไป

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ได้มอบเกียรติบัตร แหล่งเรียนรู้สาธารณะ ให้กับพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง