กองทัพเรือ ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ตลอดจนหน่วยงานต่างๆในจังหวัดชลบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกปะการังและทำความสะอาดชายหาดภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

Release Date : 16-08-2019 21:23:40
กองทัพเรือ ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ตลอดจนหน่วยงานต่างๆในจังหวัดชลบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกปะการังและทำความสะอาดชายหาดภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

กองทัพเรือ ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ตลอดจนหน่วยงานต่างๆในจังหวัดชลบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกปะการังและทำความสะอาดชายหาดภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันท์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธานคณะอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริฯ ร่วมกับ นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมกันเป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๑๒๐๐ คน

 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆตลอดจนให้คำปรึกษาจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เพื่อจัดทำโครงการ แผนงานและกิจกรรมต่างๆที่สามารถตอบสนองพระดำริของพระองค์ท่านได้อย่างเป็นรูปธรรม

 ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้มีการปลูกปะการังเขากวาง จำนวน ๑๐๓๒ กิ่ง และการปลูกหญ้าทะเล จำนวน ๑๐๐๓๒ ต้น

การทำกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสนองพระดำริฯ และสืบสานต่อยอดให้ผู้ร่วมงาน และประชาชนตระหนักในความสำคัญ รักษาหวงแทนทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ให้คงความสมบูรณ์ คู่ประเทศไทย ตลอดไป