นาวาเอก เผดิมชัย สุคนธมัต

 • นาวาเอก เผดิมชัย สุคนธมัต

 • รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 13 มิถุนายน 2506
 • สมรส
 • ธนิกา สุคนธมัต
 • -
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - ชั้นนายร้อย เหล่า ป.

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - AMPHIB PLAN SENIOR OFF-INTL

  -  วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) หลักสูตรหลักประจำ

  - การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.)

  ตำแหน่ง

  - ผบ.มว.ค.หนัก ร้อย.ค.หนัก พัน.ปบค.๑ กรม ป.นย.

  - ผบ.มว.หนัก ร้อย.ค.หนัก พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

  - นลว.ผท.ตอนลาดตระเวนและแผนที่ ร้อย.บก.กรม ป.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ค.หนัก พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.

  - นกบ.พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.

  - นยก.พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.

  - หน.ฝ่าย กม.นย. และ รรก.หน.ศึกษา กพ.นย.

  - ผบ.พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย.

  - เสธ.กรม ป.พล.นย.

  - รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - ประจำ นย. และ รรก.หน.ฝกพ.บก.พล.นย. 

  - รรก.หน.กำลังพล กพ.นย. และ รรก.หน.ฝ่าย กม.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - ประจำ นย. และ รรก.ผบ.พัน.ฝ.๒ กฝท.ศฝ.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - รอง ผบ.กรม รปภ.นย. 

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร. 

  - ผอ.ขว.นย.

  - ผอ.กพ.นย. 

  - ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - รอง เสธ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ