พลเรือตรี เอนก อันสุขสันต์

 • พลเรือตรี เอนก อันสุขสันต์

 • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 5 มิถุนายน 2503
 • สมรส
 • อาภานันท์ อันสุขสันต์
 • 2 คน
 • การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี รร.เตรียมทหาร  

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - หลักสูตรชั้นนายนาวา นย.

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - การบริหารงานและงบประมาณ (ระดับผู้บริหาร)

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  - พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร

  - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน)

  - การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

  ตำแหน่ง

  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ รอ.นย.

  - ผช.ฝยก.พัน.ร.๗ กรม ร.๓ รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ รอ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ตถ.พล.นย.

  - หน.ต่อต้านการข่าวกรอง ขว.นย.

  - ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.นร.ยศ.ทร.

  - ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.นร.

  - รอง ผอ.กวอย.ฝศษ.รร.นร.และ รรก.เสธ.กรม นนร.รอ.รร.นร.

  - รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร.

  - ผบ.กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย.

  - ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - ผบ.กรม รปภ.นย.

  - ผอ.กพร.นย.

  - ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - เสธ.ศฝ.นย.

  - รอง เสธ.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - รอง ผบ.พล.นย.

  - ผทค.ทร.

  - ผบ.ศฝ.นย.

  - เสธ.นย.

  - รอง ผบ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - นายทหารพิเศษประจำ กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ

  - ตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๔